Oudervereniging

De oudervereniging (OV) stelt zich ten doel bij te dragen tot een zo goed mogelijk functioneren van de school. Zo organiseert de OV, in samenwerking met het schoolteam, diverse activiteiten voor de kinderen zoals de vieringen met Sinterklaas, kerst, carnaval en Pasen. Daarnaast ondersteund de oudervereniging ook bij schoolreisjes, koningspelen, poetsmiddagen, musicalavond, schoolfotograaf en andere kleinere activiteiten.

Opzet oudervereniging

Zoals elke vereniging kent ook deze vereniging leden. De leden van de oudervereniging zijn de ouders en/of verzorgers van kinderen die aan de KBS St. Anna onderwijs volgen. U als ouder en/of verzorger bent automatisch lid van de oudervereniging. Het bestuur van de oudervereniging, bestaande uit ouders en/of verzorgers, vertegenwoordigen de leden. Bestuursleden hebben zitting voor een aantal jaren en kunnen daarna opnieuw gekozen worden, of er kunnen andere bestuursleden aangesteld worden. Het bestuur verdeelt onderling de taken. Voor het bestuur van de oudervereniging worden, indien nodig aan het begin van het schooljaar (tijdens de jaarvergadering), verkiezingen gehouden.

Alle zaken met betrekking tot de OV zijn vastgelegd in de statuten, evenals het huishoudelijk reglement van de oudervereniging. Zowel de statuten als het huishoudelijk reglement zijn ter inzage.

Jaarvergadering oudervereniging

Een keer per jaar legt het bestuur tijdens de algemene ledenvergadering verantwoording af aan haar leden en kunt u als ouder en/of verzorger meepraten over de gang van zaken binnen de OV. De algemene ledenvergadering vindt altijd in het begin van het schooljaar plaats. De datum staat op de jaarkalender en daarnaast ontvangen alle ouders en/of verzorgers een uitnodiging.

Vrijwillige bijdrage

De OV kent geen contributie, maar een vrijwillige ouderbijdrage. Deze vrijwillige ouderbijdrage is bestemd voor niet gesubsidieerde zaken zoals het Sinterklaasfeest, kerstviering, paasviering, sportdag, schoolreis of excursie. Maar ook om bij bijzondere gelegenheden het team of een teamlid van school met een kleinigheidje in het zonnetje te kunnen zetten.

De jaarlijkse ouderbijdrage wordt, na goedkeuring van de ledenvergadering en MR, zo nodig aangepast. Voor kinderen die na 1 januari voor het eerst naar school komen, wordt de helft van het bedrag gevraagd.

Ouderbijdrage 2020-2021 bedraagt €27 per kind en kan worden overgemaakt naar bankrekeningnummer NL40 RBRB 09649665 65 onder vermelding van voor- en achternaam kind, of contant worden afgegeven tijdens de jaarvergadering. In dit bedrag zit een bijdrage van €5,= zodat we de leerlingen per jaar één of twee educatieve uitstapjes kunnen aanbieden.

Bestuursleden schooljaar 2019-2020

Voorzitter:                       Annemiek van Beek

Secretaris:                       Miranda Nooijen  

Penningmeester:               Dewy Carton

Leden:                             Helen Aarts                                       Marloes Bink

                                       Marleen Boemaars                             Denise Sleiffer

                                       Annemiek Boemaars                    

 

Vragen en/of suggesties?

Heeft u vragen en/of suggesties aan de oudervereniging, dan kunt u altijd een van de bestuursleden aanspreken. U kunt ook een mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Schoollied

 

Melodie Hallo Wereld.

 

De Sint Anna, Anna

Een school voor jou en mij

Juffen meesters kinderen

Staan hier zij aan zij!

De Sint Anna, Anna,

Een school voor jou en mij

We doen hier duizend dingen

En hebben veel plezier

En waar ik leer leer leer

Leer ik samen met jou

En waar ik speel speel speel

Speel ik samen met jou

Tags:

Wij hechten grote waarde aan het scheppen van een optimaal leef- en werkklimaat, wat zich uit in een kindvriendelijke, veilige en geordende omgeving. We hebben kennis genomen van de kenmerken van onze leerlingen en hun leefomgeving. Dit gebruiken we als uitgangspunt: onze leerlingen zijn doeners en trekken er graag op uit om met een onderzoekende houding iets te leren. Zij hebben veel behoefte aan structuur.

Maar we zien ook een uitdaging: we willen onze leerlingen kennis te laten maken met niet alledaagse zaken of leervormen die ze uit zichzelf niet zouden hanteren. De uitdaging zit in de andere manier van leren of andere dingen en mensen te ontmoeten dan die je in een klein dorp zou verwachten, zodat je een bredere kijk op de wereld om je heen krijgt.

Als derde zien wij het als onze opdracht kinderen voor te bereiden op een waardevolle plaats in de maatschappij. Dat betekent, dat wij oog hebben voor wat deze kinderen in de maatschappij van de toekomst nodig zullen hebben. We zijn geboeid door de 21e century skills. Hierin zijn vaardigheden beschreven die leerlingen voorbereiden op hun toekomst: samenwerken, communiceren, creativiteit gebruiken, ICT geletterd zijn, een probleem oplossend vermogen hebben, kritisch kunnen denken en beschikken over sociale en culturele vaardigheden.

Zowel voor de leerkrachten als voor de leerlingen zijn onze kernwaarden:

Verantwoordelijkheid nemen / samenwerken / Groei / Veiligheid

Deze kernwaarden houden het volgende in:

Verantwoordelijkheid:
We zijn allemaal verantwoordelijk voor het onderwijsproces. Voor leerkrachten gaat dat verder dan de eigen basisgroep. Binnen een unit werken meerdere medewerkers met verschillende rollen en taken en in het unitoverleg worden die taken op elkaar afgestemd en de leerlingen besproken. Binnen de unit is er veel overleg over onderwijsinhoudelijke zaken, maar ook over de beste aanpak voor verschillende leerlingen.

Voor de leerlingen betekent verantwoordelijkheid nemen, dat ze leren werken met afspraken en een eigen planning. Dit proces wordt opgebouwd: de kleuters werken met kieslijsten en vanaf groep 3 wordt er gewerkt met een werkwijzer, waarop leerlingen hun eigen werkzaamheden moeten plannen. Vanaf groep 4 gaan ze voor het werken aan de werkwijzer naar het leerplein. Maar ook bij het werken op zich vinden we verantwoordelijkheid nemen voor leerlingen belangrijk. We leren ze om op tijd aan te geven als ze iets nog moeilijk vinden, zodat we ze kunnen helpen. En alle leerlingen werken met een gedragscodekubus, waar een vraagteken op staat om aan te geven dat zij graag hulp willen en een groene stip als ze open staan voor samenwerking of vragen van een ander


Samen:
Niet alle kennis en kunde hoeft van de leerkracht af te komen. Leerlingen kunnen heel veel van elkaar en met elkaar leren. Maar dat moet dan wel goed aangeleerd en gestuurd worden. Er is sprake van een wederzijdse afhankelijkheid tussen leerlingen. Dat betekent dat iedere leerling een bijdrage moet leveren om samen tot een goed eindproduct te komen. Aan alle leerlingen leren we hoe je iemand kunt helpen en hoe je hulp kunt vragen. ‘Meeliften’ wordt tot een minimum beperkt. Vanuit de 21e century skills leren we steeds beter om samen te komen tot kennis-constructie. Door kennis te delen ontstaat er ook weer nieuwe kennis! Wij leren om te reflecteren op het eigen werk en het eigen gedrag. Wij doen dit door reflectie-/begeleidingsgesprekken te voeren.
Uiteraard geldt samenwerken ook voor het team. Het is vanzelfsprekend, dat we gebruik maken van elkaars kennis en talenten, maar ook dat we problemen met elkaar onder de loep nemen. We proberen aan de hand van een item waar we mee aan de slag zijn gegaan ook bij elkaar te gaan kijken hoe dat in de praktijk vorm krijgt.
Door ons onderwijs in te richten met units, waar meerdere medewerkers werken, kun je niet meer om intensieve samenwerking op de werkvloer heen. Zowel onderwijsinhoudelijke zaken als leerlingbegeleiding worden elke dag aan de orde gesteld. Zo zetten we één lijn uit en kunnen we van elkaar op aan, om het beste uit het kind te halen.

 

Groei:
Tot slot willen we zowel de leerkrachten als de leerlingen alle kansen bieden om zich te ontplooien, voor zover dat binnen onze mogelijkheden ligt. De leerkrachten schrijven een persoonlijk ontwikkelingsplan, waarin afspraken met de directie worden gemaakt over de te verwachte persoonlijke ontwikkelingen, gerelateerd aan de schooldoelen.
Elk jaar is er een functioneringsgesprek en na twee jaar volgt er een beoordeling.
De leerkrachten richten zich ook op een vakgebied. Er is gekozen voor een vakgebied waarvoor men talent heeft en affiniteit om dit talent in de zetten voor de hele school. Zo kun je expert worden voor één vakgebied: alle ins en outs voor die basisvaardigheden liggen “in jouw handen”.
Voor de leerlingen betekent ontplooien, dat het onderwijs een rijk scala aan onderwerpen, belevingen en leermogelijkheden biedt. Zo proberen we talenten te benutten van kinderen en kinderen kennis te laten maken met zaken buiten het gewone klassengebeuren. Elke groep gaat elk jaar op stap om te leren wat er in de praktijk te zien en te beleven valt.

Binnen het reguliere lesprogramma worden leerlingen voor de basisvaardigheden uitgedaagd, door ze op niveau in te delen. 1 Ster leerlingen maken de minimale basisstof, vaak met extra begeleiding, 2 ster leerlingen maken alle basisstof, 3 ster leerlingen maken moeilijkere opgaven, vaak grotendeels zelfstandig. Voor leerlingen die voldoen aan vastgestelde criteria is er de mogelijkheid om deel te nemen aan de plusklas: eenmaal per week werken zij aan een thema, waarbij vaardigheden als onderzoeken en presenteren aan bod komen.


Veiligheid:

Veiligheid gaat over méér dan het tegengaan van onveiligheid. Je als leerling veilig én geaccepteerd voelen in de groep is een voorwaarde voor leren en ontwikkelen. Sociale vaardigheden, sociaal-emotionele ontwikkeling en een positief groepsklimaat spelen hierbij een belangrijke rol. Als er sprake is van sterke onderlinge verbondenheid tussen de kinderen en als hun relatie met de leraar goed is, is de groepssfeer vaak positief. Dan zijn problemen bespreekbaar en voelen kinderen zich veilig om zichzelf te zijn en elkaar aan te spreken op negatief gedrag. Soms ontstaat zo’n positieve wisselwerking in een groep bijna vanzelf. Soms moet je er bewust aan werken. De eerste stap is dat we ons bewust zijn van de impact van de factor sociale verbondenheid. Daarna is het mogelijk gericht te werken aan een positief groepsklimaat.

Kalender

Beste ouders,

Op deze pagina vinden jullie de kalender voor het schooljaar 2016 - 2017.

Je kunt de kalender als PDF bestand downloaden via onderstaand bestand.

Subcategorieën

Pagina 1 van 2

Bezoekadres:
Schoolstraat 5
5124 RM Molenschot
0161-411 605
  KBS. St. Anna is onderdeel van Stichting Nuwelijn

 

 

© 2020 KBS St. Anna - Molenschot