Aanvraag formulier verlof

  Bij de directie kunt u verlof aanvragen voor:

  * verlof in het kader van een crisissituatie

  * extra vakantieverlof buiten de schoolvakanties

  Voor de juiste informatie hierover verwijzen we u naar de website van de Rijksoverheid

  Hieronder staat kort weergegeven waarvoor u buitengewoon verlof kunt aanvragen:

  • een verhuizing van het gezin: maximaal 1 schooldag
  • voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden: geen maximale termijn
  • voor het het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de 3de graad; in Nederland maximaal 1-2 schooldagen in het buitenland maximaal 5 schooldagen 
  • bij ernstige levensbedreigende ziekte zonder uitzicht op herstel van bloed- of aanverwant tot en met de 3e graad: geen maximale termijn
  • bij overlijden van bloed- of aanverwant; in de 1e graad maximaal 5 schooldagen , in de 2e graad maximaal 2 schooldagen, in de 3e en 4e graad maximaal 1 schooldag. In het buitenland 1e t/m 4e graad maximaal 5 schooldagen
  • bij 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig (huwelijks)jubileum van ouder(s)/verzorger(s) of grootouders: maximaal 1 schooldag
  • voor andere naar het oordeel van de directeuren/leerplichtambtenaren gewichtige omstandigheden: geen maximale termijn vastgesteld 

   

  Meestal beslist de directeur van de school of uw kind vrij krijgt van school. Als het om langer dan tien dagen gaat, beslist de leerplichtambtenaar hier echter over.